Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ViMotion Personal Training Club

Brancheorganisatie NLActief heeft in overleg met De Consumentenbond Algemene Leveringsvoorwaarden voor de fitnessbranche opgesteld. In deze voorwaarden worden de rechten van de consument beschermd. O.a. door een flexibele opzegregeling en bedenktijd na het aangaan van het lidmaatschap. ViMotion hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden van NLActief.

Artikel 01: Ingang lidmaatschap

Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien je lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 6 maanden.

Artikel 01.1: Upgrades en Downgrades

De upgrades zijn aan het lidmaatschap gebonden voor minimaal 1 maand en hiermee ook maandelijks opzegbaar. Mocht je een upgrade willen voor maximaal 1 maand dien je dit bij het verzoek direct aan te geven.

De downgrades aan het lidmaatschap zijn mogelijk na 6 maanden ofwel de duur van het eerste lidmaatschap.

Artikel 02: Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 30 dagen bij ingang van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 03: Opzegging lidmaatschap/upgrade/downgrade

 1. Opzeggen is mogelijk via administratie@vimotion.nl. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contract periode te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan ViMotion te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Opzegging van dit lidmaatschap kan geschieden met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand.
 2. Opzegging van de upgrades en downgrades is enkel mogelijk via administratie@vimotion.nl. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de up of downgrade termijn te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt de up of downgrade termijn verlengt met een minimum van 1 maand.
 3. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:

-Je een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 50 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document inschrijving gemeente van je nieuwe woonplaats.

-Het voor jou als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.

Artikel 04: Deactiveren van het lidmaatschap

Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode.

Artikel 05: Berekening ViMotion lidmaatschap

Onze lidmaatschappen hebben een minimale duur van 6 maanden ofwel 26 weken. Menu 1 (op basis van 1x per week) geeft recht op 23 bezoeken, menu 2 (op basis van 2x per week) geeft recht op 46 bezoeken, enzovoorts. Deze bezoeken dienen plaats te vinden binnen de gestelde 6 maanden. Na 6 maanden wordt dit lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengd. Het recht op aantal bezoeken is op basis van het gekozen menu ofwel lidmaatschap en wordt maandelijks naar rato afgerond. Als voorbeeld: je beëindigt naar 10 maanden je menu 1 lidmaatschap (6 maanden + 4 maanden). Dan heb je recht op 23 + (naar rato afgerond 15) = 38 bezoeken.

Artikel 06: Registraties

Bezoeken worden door de trainers van ViMotion geregistreerd. Personal Training sessies zijn gereserveerd en zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten minimaal 24 uur vooraf worden gemeld. Annuleringen moeten per WhatsApp, sms of telefonisch gericht zijn aan de Personal Trainer waarmee je de afspraak hebt. Je begrijpt dat je geen terugbetaling ontvangt of de mogelijkheid hebt om deze sessie in te halen als de annulering binnen de 24 uur voorafgaand de sessie wordt gedaan.

De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. Je wordt wel 10 minuten van tevoren verwacht, zodat de sessie op tijd kan beginnen. Mocht je verlaat zijn waardoor de sessie later aanvangt dan gepland, is dat geen reden voor de Personal Trainer om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. Het is bij ViMotion alleen mogelijk om op afspraak te trainen. Je hebt geen vrije toegang buiten de afgesproken tijdstippen.

Artikel 07: Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 08: Openingstijden & tarieven

 1. ViMotion is te allen tijde gerechtigd de openingstijden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt ViMotion zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van het lidmaatschap of eventuele teruggave hiervan.
 2. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de indexering van het C.B.S. ViMotion zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 3, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 9: Betaling

 1. De betaling van je lidmaatschap los je maandelijks af middels SEPA automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan ViMotion gemachtigd is te incasseren.
 2. De verschuldigde contributie wordt per maand automatisch aan het eind van de maand geïncasseerd.
 3. Bij een derde herinnering wordt €40 aan wettelijke incasso in rekening gebracht.
 4. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door ViMotion gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die ViMotion moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van jou als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Artikel 10: Kledingvoorschriften & gebruik handdoek

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken.

Artikel 11: Orde/instructievoorschriften

 1. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
 2. Leden dienen zich te houden aan de door ViMotion (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is ViMotion gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

 

Artikel 12: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten en het afnemen onze Personal Training dienst binnen ViMotion geschiedt op eigen risico. ViMotion is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij ViMotion hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

Het is bij je bekend dat je ingeschreven bent of deelneemt aan een of meerdere (proef) Personal Training sessies met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot; gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik maken van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die zijn ontworpen, aangeboden en/of gecontroleerd door ViMotion.

Daarnaast bevestig je dat je in goede lichamelijke conditie verkeert en niet aan een aandoening lijdt die deelname zou kunnen beperken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van ViMotion m.b.t. medische indicaties of medicatie.

Artikel 13: Leveringsvoorwaarden NLActief

Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van NLActief (welke in samenspraak met de Consumentenbond tot stand gekomen) van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op: https://nlactief.nl/nieuws/192/algemene-leveringsvoorwaarden.html.

Artikel 14: Conformering overeenkomst

Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door ViMotion opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. ViMotion is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door ViMotion te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 15: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van ViMotion beoordeeld. Alle geschillen die tussen ViMotion en leden ontstaan zullen worden beslecht door de Geschillencommissie Fitness of een bevoegde rechter. Conform de algemene leveringsvoorwaarden NLActief. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van ViMotion gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.